Документи для приймальної комісії

 1. На перший курс ОС «Бакалавр» (денна форма навчання):
  Сертифікати ЗНО (2019, 2020, 2021 рр.) та інформаційна карта до сертифікату, оригінал та 2 фотокопії;
  Атестат про повну загальну середню освіту та додаток до нього, оригінал та 2
  фотокопії;
  8 фотокарток 3х4;
  Три фотокопії паспорта (1, 2 сторінки та сторінки з реєстрацією) або id-карти із витягом;
  Дві фотокопії ідентифікаційного коду;
  Швидкозшивач паперовий («Справа №_»);
  2 конверти формату: А4 (1 - з маркою по Україні) та А 5 (без марки);
  Військовий квиток (приписне посвідчення), фотокопія.
 2. На перший скорочений, другий курс ОС «Бакалавр» (денна форма навчання):

  Диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього, оригінал та 2 фотокопії;
  Сертифікат ЗНО з української мови (2019, 2020, 2021 рр.), сертифікат ЗНО з історії України (бюджетна форма навчання) або будь який інший предсмет (за кошти фізичних та юридичних осіб) - оригінали та копії;
  8 фотокарток 3х4;
  Три фотокопії паспорта (1, 2 сторінки та сторінки з реєстрацією) або id-карти із витягом;
  Дві фотокопії ідентифікаційного коду;
  Швидкозшивач паперовий («Справа №_»);
  2 конверти формату: А4 (1 - з маркою по Україні) та А 5 (без марки);
  Військовий квиток (приписне посвідчення), фотокопія.

 3. Медична довідка відсутня в переліку документів, проте вона буде необхідною на момент поселення до гуртожитку.

     Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
  У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

      До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

   Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

   Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

   Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

   Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

     Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Університету встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університета на підставі даних, внесених до Єдиної бази.