ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 206 «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Тема: Історія садово-паркового мистецтва

 1. Сади Стародавнього Єгипту – типи, планування та композиція рослин.
 2. Сади країн Міжріччя – типи, планування та композиція рослин.
 3. Сади та вілли Античної Греції та Римської Імперії.
 4. Сади Китаю та Японії – типи, символіка та особливості планування.
 5. Сади Європи епохи Середньовіччя.
 6. Регулярні палацово-паркові ансамблі Європи Відродження та Бароко – архітектурно-планувальна організація та композиція рослин.
 7. Пейзажні парки Європи – передумови формування та особливості розвитку.

Тема: Дендрологія

 1. Предмет та методи дендрології.
 2. Основні етапи розвитку дендрології.
 3. Критерії деревних рослин (дерева, кущі, кущики, напівкущі, напівкущики, ліани).
 4. Життєві форми дерев’янистих рослин за І.Г. Серебряковим.
 5. Морфологія, функцій і декоративні якості вегетативних органів деревних рослин: корінь, брунька, листок, стебло, пагін. Способи галуження і наростання. Форми крони. Вплив абіотичних факторів на формування крони.
 6. Анатомічна будова вегетативних органів деревних рослин. Особливості серцевини, деревини, кори, камбію, елементів провідних тканин, серцевинних променів у голо- та покритонасінних. Ядрова, заболонна та спіла деревина.
 7. Довговічність деревних рослин. Групи довговічності. Групи росту деревних рослин. Поділ рослин на групи за розміром.
 8. Морфологія, функцій і декоративні якості генеративних органів деревних рослин. Морфологія квітки. Декоративні якості квіток. Будова, форма, розміри, колір, аромат квіток і суцвіття як елементи декоративності рослин. Терміни та тривалість квітування декоративних рослин. Декоративні якості плодів. Розміри, форма, колір шишок і плодів як декоративні якості рослин. Зміна декоративності плодів у процесі достигання.
 9. Ріст і розвиток деревних рослин. Основні періоди онтогенезу деревних рослин. Фенологічні фази. Поняття про феноритмотип і фенологічну групу рослин.
 10. Поняття про екологічні властивості деревних рослин. Класифікація екологічних факторів. Екологічні групи рослин за відношенням до умов освітлення, зволоження грунту і повітря, родючості грунту, температури повітря.
 11. Поняття про вид. Внутрішньовидова мінливість рослин. Внутрішньовидові систематичні одиниці.
 12. Поняття про ареал. Типи ареалів. Рослини-космополіти. Екологічна амплітуда виду. Природні та штучні ареали.
 13. Філогенетична система голонасінних, і покритонасінних деревних рослин. Характерні особливості голонасінних і покритонасінних.
 14. Асортимент деревних рослин Лісостепу, Полісся, Степу.
 15. Декоративні форми хвойних порід. Соснові, Гінкгові, Кипарисові, Тисові.
 16. Декоративні форми листяних порід. Розові, Магнолієві, Хвилівникові, Бобові, Маслинові, Мальвові, Вербові, Березові, Букові, Жовтецеві, Сапіндові, Барбарисові, Анакардієві, Лимонникові, Тутові, Платанові, Рутові, Самшитові, Бруслинові, Крушинові, Горіхові, Маслинкові, Фісташкові, Аґрусові, Деренові, Бігнонієві, Виноградні, Гортензієві, Адоксові, Жимолостеві, Вересові, Деренові, Самшитові, Лимонникові, В’язові.

Тема: «Основи ландшафтного проєктування»

 1. Об’єкти ландшафтної архітектури як рекреаційні елементи міського середовища. Типологія паркових об’єктів.
 2. Функціональне зонування – основні поняття, чинники впливу на спеціалізацію та зонування паркової території.
 3. Просторова структура території: типологія та структурні елементи.
 4. Об’ємні, площинні, лінійні елементи та прийоми їх використання на ландшафтних об’єктах.
 5. Специфічні чинники зорового сприйняття паркового ландшафту.
 6. Композиційна структура паркового середовища.
 7. Система паркових доріг: класифікація та вимоги до їх проектування.
 8. Форми рельєфу та їх вплив на формування композиції паркового середовища.
 9. Композиція рослин.
 10. Учасники та етапи проектування. Склад та зміст проектної документації.

Тема: «Озеленення населених місць»

 1. Основні функції насаджень в системі населеного пункту
 2. Види насаджень відповідно до функціонального призначення
 3. Чинники впливу на добір рослин та формування композиції об’єктів благоустрою
 4. Елементи системи озеленення та типи зелених насаджень на вулицях і дорогах
 5. Створення життєздатних та функціональних вуличних насаджень
 6. Біологічні особливості росту однорічників, дворічників, багаторічників, альпінарію та рокарію.
 7. Квітникове декоративне оформлення.

Тема: «Розсадництво та вирощування садивного матеріалу»

 1. Класифікація розсадників та їх особливості.
 2. Загальні відомості та основи організації розсадника
 3. Вегетативне розмноження деревних рослин.
 4. Вирощування великомірного декоративного садивного матеріалу у відділі формування.
 5. Види садивного матеріалу із закритою кореневою системою та технологічні особливості його виробництва.
 6. Виробництво садивного матеріалу у маточному відділі
 7. Сівозміни в постійних розсадниках

 

Список літератури, що рекомендовано для підготовки

 

 1. Боговая И .О. Озеленение населённых мест / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. – М. : ВО “Агропромиздат”, 1990. – 219 с.
 2. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест. - М.: Агропромиздат, 2004.
 3. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. - М.: ВО Агропромиздат, 2000.
 4. Брунс Пфланцен. Уход за декоративными растениями / Брунс Пфланцен. – М. : Глобус, 2000. – 112 с.
 5. Булыґин Н. Е. Дендрология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 352 с.
 6. Валягина-Малютина Е. Т. Деревья и кустарники зимой. Определитель древесных и кустарниковых пород по побегам и почкам в безлистном состоянии. - М.: Изд-во КМК, 2001. – 281 с.
 7. Вергунов А.П., Денисов М.Г., Ожеґов С.С. Ландшафтное проектирование. - М.: Высшая школа, 2006. - 240 с.
 8. Гордієнко М. І. Лісові культури / М. І. Гордієнко, М. М. Гузь, Ю. М. Дебринюк, В. М. Маурер. – Львів: Камула, 2005. - 608 с.
 9. Горохов В.А. Городское зеленое строительство. - М.: Стройиздат, 2006.
 10. Гостев В.Ф., Юскевич П.Н. Проектирование садов и парков. - М.: Стройиздат, 2005. - С.54-332.
 11. Дебринюк Ю. М. Лісове насінництво / Ю. М. Дебринюк, М. І. Калінін, М. М. Гузь, І. В. Шаблій. – Львів: Камула, 1998. – 432 с.
 12. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Довідник / Кохно М. А., Пархоменко Л. І. та ін.; За ред. М. А. Кохна - К.: Фітосоціоцєнтр, 2002. -448 с
 13. Ерохина В.И. и др. Озеленение населеных мест. Справочник. -М.: Стройиздат, 2007.
 14. Ерохина Г. П. Озеленение населённых мест / Г. П. Ерохина, Г. П. Жеребцова, Т. И. Вольфтруб; под. ред. В. И. Ерохиной. – М. : Стройиздат, 1987. – 480 с.
 15. Жирнов А.Д., Мельничук Я.В. Будівництво і експлуатація садово-паркових об’єктів. Навчальний посібник. - Львів, 2011.- 42 с.
 16. Заячук В. Я. Дендрологія / В. Я. Заячук - Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.
 17. Заячук В. Я. Дендрологія: Підручник- Львів: Апріорі, 2008. - 656 с.
 18. Калініченко О. А. Декоративна дендрологія. - К.: Вища школа, 2003-199 с.
 19. Колесников А. И. Декоративная дендрология. - М.: Лесная пром-ть, 1974.-703 с.
 20. Колесниченко, М.В. Лесомелиорация с основами лесоводства : учебное пособие / М.В. Колесниченко. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Колос, 1981.
 21. Краткий справочник архитектора. Ландшафтная архитектура / [под. ред. И. Д. Родичкина]. – К. : Будівельник, 1990. – 336 с.
 22. Кремер В. П. Деревья: Местные и завезенные виды Европы. -М.: ,,Издательство Астрель": ООО ,,Издательство АСТ", 2002. - 288 с.
 23. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.
 24. Кучерявий В.П. Урбоекологія.- Львів: Світ, 2010 - 360 с.
 25. Кучерявый В.А. Природная среда города. Львов, 2009.
 26. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. - М.: НПО "Информация", 2009.
 27. Лабораторний практикум з ґрунтознавства : навч. посіб. / [Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, Л. Л. Величко та ін.] ; за ред. проф. Д. Г. Тихоненка. – Вінниця : Нова кн., 2010. – 443 с.
 28. Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. - К.: Будівельник, 2000. - 0281-327.
 29. Липа О. Л. Дендрологія з основами акліматизації. - К.: Вища школа, 1977. - 122 с.
 30. Методические указания по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию парков, садов, скверов и других обьектов комплексного благоустройства в городах Украины. РДМУ 204 УССР. 041-84. - К.: Киев НИИґрадостроительства, 2009. - 158 с.
 31. Мигунова О.С. Лесоводство и почвоведение: (исторические очерки) / О.С. Мигунова. - М. : Экология, 1994. - 246 с.
 32. Назаренко І. І. Ґрунтознавство з основами геології / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, Ю. М. Дмитрук. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 504 с.
 33. Панас Р. М. Грунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 371 c.
 34. Полупан М. І. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України : навч. посіб / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. І. Кисіль, В. А. Величко. – К. : Урожай, 2002. – 315 с.
 35. Порайонний асортимент дерев та кущів України / за редакцією Калініченка О. А. – К. : ДІЖКГ, 1998. – 188 с.
 36. Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України / Затв. нак. Держжитлокомунгоспу України 29.07.1994 р. № 70. – К., 1995. – 64 с.
 37. Пушкар В. В. Дизайн квітників : навчальний посібник / В. В. Пушкар, А. Д. Жирнов, О. К. Вільгельм-Швадчак. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 92 с.
 38. Свириденко В. Є. Лісівництво / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок. - К.: Арістей, 2004. - 544 с.
 39. Создание и содержание городских газонов / [З. М. Уразбахтин, К. М. Симонян, М. С. Циркова и др.] ; под ред. З. М. Уразбахтина. – М. : Евролинц, 2004. – 111 с.
 40. Теодоронский В. С. Садово-парковое строительство / В. С. Теодоронский. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2003. – 336 с.
 41. Теодоронский В. С. Садово-парковое строительство и хозяйство / В. С. Теодоронский, А. И. Белый. – М. : Стройиздат, 1989. – 350 с.
 42. Термена Б. К. Лісознавство з основами лісівництва / Б. К. Термена. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. - 159 с.
 43. Тихоненко Д. Г. Ґрунтознавство / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов. – Київ: Вища освіта, 2005. – 703 с.
 44. Цурик Є.І. Лісознавство: Екологія, ріст і розвиток лісу / Є.І. Цурик. - Львів: НЛТУ України, 2011. -Т. 2. -296 с.
 45. Шовган А. Д. Голонасінні. Практикум з дендрології: Навчальний посібник. - Львів: УкрДЛТУ, 2002.- 122 с.
 46. Шовган А. Д. Дендрологія: Навчальний посібник. - Львів: УкрДЛТУ, 2001.-152 с.