ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 206 «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Тема: Ґрунтознавство

Зміст теми. Поняття «ґрунт», його функції. Чинники ґрунтоутворення та ґрунтоутворюючі породи. Генетичні горизонти у ґрунті. Гранулометричний склад ґрунту, поділ механічних елементів ґрунту на фракції. Класифікація ґрунтів за механічним складом. Гумусоутворення та його інтенсивність.

Кислотність ґрунту. Основні форми кислотності ґрунту. Основні заходи боротьби з надмірною кислотністю ґрунтів. Лужність ґрунту і чим вона обумовлена. Заходи щодо ліквідації надмірної лужності ґрунту.

Структурність і структура ґрунту. Характеристика водного режиму ґрунту та його типів, методи регулювання. Родючість ґрунту. Категорії родючості ґрунту. Роль рослинності у ґрунтоутворенні. Діагностика ґрунтів. Ґрунтовий бонітет.

Ерозія ґрунту та її види. Основні чинники виникнення і розвитку ерозійних процесів. Заходи, які використовуються для боротьби з ерозією ґрунту. Основні джерела забруднення ґрунтів. Об′єкти рекультивації земель. Напрямки рекультивації земель.

Тема: Дендрологія

Зміст теми: Дендрологія, її значення для садово-паркового господарства. Життєві форми та життєвий цикл деревних рослин. Класифікація рослин по відношенню до тепла: цілком холодостійкі, відносно теплолюбні, теплолюбні і дуже теплолюбні.

Поділ рослин по відношенню до вологи (гідрофіти, гігрофіти, мезофіти, ксерофіти). Поділ рослин на групи по відношенню до світла: світлолюбні, тіневитривалі, дуже тіневитривалі. Ознаки рослин, віднесених до цих груп. Дія вітру на рослини та поділ рослин на групи по стійкості до негативної дії вітру. Едафічні групи рослин: оліготрофи, мезотрофи, мегатрофи, галофіти, псамофіти, нітрофіли, кальцієфіли тощо.

Зміни екологічних чинників залежно від рельєфу і їх вплив на рослини і рослинні угрупування. Вплив людини на рослини і рослинність.

Систематика рослин, її історія і методи, філогенетична система голонасінних деревних рослин. Систематика рослин, її історія і методи, філогенетична система покритонасінних деревних рослин.

Поняття про флору і дендрофлору України. Її особливості. Поняття «натуралізація рослин». Поняття «інтродукція рослин». Поняття «адаптація рослин».

Особливості темнохвойних лісових формацій, їх видовий склад, поширення, продуктивність, господарське значення. Особливості світлохвойних лісових формацій, їх видовий склад, поширення, продуктивність, господарське значення. Особливості дрібнолистяних лісових формацій, їх видовий склад, поширення, продуктивність, господарське значення. Особливості широколистяних лісових формацій, їх видовий склад, поширення, продуктивність, господарське значення.

Тема: Озеленення населених місць

Зміст теми: Організаційно-правові питання озеленення. Принципи організації виробництва робіт в озелененні населених місць. Прийоми в технології догляду за насадженнями на об'єктах благоустрою.

Агротехнічні заходи та догляд за насадженнями на об'єктах благоустрою населених місць України. Типи газонів, особливості їх застосування на об'єктах благоустрою. Класифікація квітників.

Сучасні технології посадки і пересадки деревних рослин. Контейнерне озеленення. Терміни посадки дерев і кущів і методи їх розширення. Інженерна підготовка території: організація поверхневого стоку вод, прокладення мереж і комунікацій, зміцнення схилів і укосів. Технічне завдання і договір на проведення робіт з благоустрою територій населених місць.

Вегетативне розмноження деревних видів рослин в садово-парковому господарстві. Об’єкти, які відносять до насаджень обмеженого користування. Специфіка проектування таких об’єктів. Основні елементи з яких складається система зелених насаджень у населених пунктах.

Декоративні властивості деревних і кущових рослин які використовують під час створення ландшафтних об’єктів. Типи посадок, що використовуються під час озеленення населених місць. Особливості добору асортименту деревних рослин для використання на об'єктах озеленення в межах міст.

Тема: Садово-паркове будівництво

Зміст теми: Склад, зміст виробничих та підготовчих робіт на садово-паркових об’єктах. Паркові споруди декоративного та утилітарного призначення. Паркові споруди інженерного характеру. Альтанки, павільйони і ротонди, трельяжі, арки і перголи – композиційне та утилітарне значення на ландшафтних об’єктах.

Поняття «Профілювання полотна» садово-паркової доріжки. Агротехнічні роботи на садово-паркових об’єктах.

Особливості добору садивного матеріалу для озеленення суспільних центрів, площ, головних входів, у центрах композицій.

Будівництво спортивних майданчиків. Штучне освітлення в садово-парковому будівництві. Дренажна система на об’єктах садово-паркового будівництва.

Основні етапи будівництва садово-паркового об’єкту. Документація, яка є необхідною для початку робіт із зеленого будівництва садово-паркового об’єкту. Правила догляду, збереження і складові профілактичного ремонту садово-паркових споруд, обладнання та інженерних мереж на садово-паркових об’єктах.

Тема: Ландшафтна архітектура

Зміст теми: Соціальні чинники формування ландшафтних об’єктів. Типологія паркових територій. Поліфункціональні і спеціалізовані парки: функціональні особливості та рекреаційне значення. Об’ємно-просторова структура об’єктів ландшафтної архітектури та її зв'язок з компонентами природного ландшафту. Функціональне зонування паркових територій: чинник, що впливають на зонування, характерні особливості функціонального зонування поліфункціональних та спеціалізованих парків.

Ландшафтний аналіз як основний етап передпроектного комплексного аналізу території. Склад і зміст передпроектної та проектної документації. Вплив рельєфу на формування паркової композиції.

Система формування паркового простору: особливості проектування архітектурно-планувальної та об’ємно-просторової структури. Фронтальна, об’ємна і об’ємно-просторова композиції у парковому просторі. Система паркових доріг та їх класифікація. Засоби гармонізації паркового простору, єдність та цілісність паркової композиції.

Природні та штучні компоненти паркового середовища, особливості їх застосування при формуванні паркової композиції.

Колористичні закономірності формування паркової композиції. Вплив кольору на психоемоціний стан людини, значення для ландшафтної архітектури. Колорит ландшафту.

Специфічні чинники зорового сприйняття паркового ландшафту – сезонна динаміка рослин та умови освітлення. Види натуральної перспективи та їх вплив на сприйняття і побудову паркової композиції. Рух, як чинник формування пейзажу.

Тема: Насінництво та декоративне розсадництво

Зміст теми: Достигання та збір шишок, плодів та насіння. Способи та техніка заготівлі насіневої сировини. Приймання, облік та особливості зберігання насіннєвої сировини. Одержання насіння із шишок шпилькових порід, сухих та соковитих плодів. Вихід насіння із насіннєвої сировини.

Значення зберігання насіння. Умови, необхідні для зберігання та підтримування життєздатності насіння. Способи підготовки насіння до проростання.

Поняття про садивний матеріал, його види та особливості. Види розсадників, їх класифікація та структура. Основи організації постійного декоративного розсадника: розробка проектного завдання, вибір місця, розрахунок виробничих і допоміжних площ, організація території та оснащення. Організаційно-господарський план розсадника.

Роль та значення сівозмін в постійних декоративних розсадниках. Сівозміни в розсадниках різних ґрунтово-кліматичних зон. Первинне освоєння площ, відведених під розсадник. Системи основного обробітку ґрунту в полях прийнятих сівозмін та умови їх застосування.

Види добрив, їх класифікація та характеристика. Особливості вологозабезпечення життєдіяльності деревних рослин. Системи зрошення культур у розсадниках та їх особливості.

Агротехніка вирощування сіянців, загальні положення технології виробництва. Передпосівний обробіток ґрунту. Підготовка насіння до посіву. Способи, види та схеми посіву. Норми висіву і глибина загортання насіння. Догляди за посівами до і після появи сходів.

Теоретичні основи вегетативного розмноження деревних рослин. Методи вегетативного розмноження. Виробництво декоративних саджанців дерев і чагарників.

Загальні положення агротехніки вирощування саджанців. Передсадивний обробіток ґрунту. Строки та техніка закладання шкілок. Техніка формування надземної частини та кореневої системи саджанців. Особливості вирощування саджанців для лісокультурних цілей та створення лісопарків. Особливості вирощування саджанців декоративних дерев і чагарників. Вирощування саджанців шпилькових порід. Вирощування сортових саджанців плодових порід.

Види садивного матеріалу із закритою кореневою системою та їх класифікація. Переваги, недоліки та проблеми виробництва садивного матеріалу із закритою кореневою системою. Особливості технологій вирощування окремих видів садивного матеріалу із закритою кореневою системою.

Контейнерна культура декоративних деревних рослин. Класифікація контейнерів і вимоги до них. Субстрат, вимоги до нього та особливості приготування. Техніка контейнерування рослин і технологія їх вирощування.

Маточний відділ розсадника та його призначення. Маточні плантації та їх класифікація.

Технічне приймання виконаних робіт, інвентаризація, викопування, вибирання і сортування садивного матеріалу. Показники якості та стандартизація садивного матеріалу. Технологія коротко- і довготерміновою зберігання, пакування та транспортування садивного матеріалу.

 

Список літератури, що рекомендовано для підготовки

 

 1. Боговая И .О. Озеленение населённых мест / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. – М. : ВО “Агропромиздат”, 1990. – 219 с.
 2. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест. - М.: Агропромиздат, 2004.
 3. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. - М.: ВО Агропромиздат, 2000.
 4. Брунс Пфланцен. Уход за декоративными растениями / Брунс Пфланцен. – М. : Глобус, 2000. – 112 с.
 5. Булыґин Н. Е. Дендрология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 352 с.
 6. Валягина-Малютина Е. Т. Деревья и кустарники зимой. Определитель древесных и кустарниковых пород по побегам и почкам в безлистном состоянии. - М.: Изд-во КМК, 2001. – 281 с.
 7. Вергунов А.П., Денисов М.Г., Ожеґов С.С. Ландшафтное проектирование. - М.: Высшая школа, 2006. - 240 с.
 8. Гордієнко М. І. Лісові культури / М. І. Гордієнко, М. М. Гузь, Ю. М. Дебринюк, В. М. Маурер. – Львів: Камула, 2005. - 608 с.
 9. Горохов В.А. Городское зеленое строительство. - М.: Стройиздат, 2006.
 10. Гостев В.Ф., Юскевич П.Н. Проектирование садов и парков. - М.: Стройиздат, 2005. - С.54-332.
 11. Дебринюк Ю. М. Лісове насінництво / Ю. М. Дебринюк, М. І. Калінін, М. М. Гузь, І. В. Шаблій. – Львів: Камула, 1998. – 432 с.
 12. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Довідник / Кохно М. А., Пархоменко Л. І. та ін.; За ред. М. А. Кохна - К.: Фітосоціоцєнтр, 2002. -448 с
 13. Ерохина В.И. и др. Озеленение населеных мест. Справочник. -М.: Стройиздат, 2007.
 14. Ерохина Г. П. Озеленение населённых мест / Г. П. Ерохина, Г. П. Жеребцова, Т. И. Вольфтруб; под. ред. В. И. Ерохиной. – М. : Стройиздат, 1987. – 480 с.
 15. Жирнов А.Д., Мельничук Я.В. Будівництво і експлуатація садово-паркових об’єктів. Навчальний посібник. - Львів, 2011.- 42 с.
 16. Заячук В. Я. Дендрологія / В. Я. Заячук - Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.
 17. Заячук В. Я. Дендрологія: Підручник- Львів: Апріорі, 2008. - 656 с.
 18. Калініченко О. А. Декоративна дендрологія. - К.: Вища школа, 2003-199 с.
 19. Колесников А. И. Декоративная дендрология. - М.: Лесная пром-ть, 1974.-703 с.
 20. Колесниченко, М.В. Лесомелиорация с основами лесоводства : учебное пособие / М.В. Колесниченко. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Колос, 1981.
 21. Краткий справочник архитектора. Ландшафтная архитектура / [под. ред. И. Д. Родичкина]. – К. : Будівельник, 1990. – 336 с.
 22. Кремер В. П. Деревья: Местные и завезенные виды Европы. -М.: ,,Издательство Астрель": ООО ,,Издательство АСТ", 2002. - 288 с.
 23. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.
 24. Кучерявий В.П. Урбоекологія.- Львів: Світ, 2010 - 360 с.
 25. Кучерявый В.А. Природная среда города. Львов, 2009.
 26. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. - М.: НПО "Информация", 2009.
 27. Лабораторний практикум з ґрунтознавства : навч. посіб. / [Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, Л. Л. Величко та ін.] ; за ред. проф. Д. Г. Тихоненка. – Вінниця : Нова кн., 2010. – 443 с.
 28. Ландшафтная архитектура. Краткий справочник архитектора. - К.: Будівельник, 2000. - 0281-327.
 29. Липа О. Л. Дендрологія з основами акліматизації. - К.: Вища школа, 1977. - 122 с.
 30. Методические указания по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию парков, садов, скверов и других обьектов комплексного благоустройства в городах Украины. РДМУ 204 УССР. 041-84. - К.: Киев НИИґрадостроительства, 2009. - 158 с.
 31. Мигунова О.С. Лесоводство и почвоведение: (исторические очерки) / О.С. Мигунова. - М. : Экология, 1994. - 246 с.
 32. Назаренко І. І. Ґрунтознавство з основами геології / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, Ю. М. Дмитрук. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 504 с.
 33. Панас Р. М. Грунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 371 c.
 34. Полупан М. І. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України : навч. посіб / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. І. Кисіль, В. А. Величко. – К. : Урожай, 2002. – 315 с.
 35. Порайонний асортимент дерев та кущів України / за редакцією Калініченка О. А. – К. : ДІЖКГ, 1998. – 188 с.
 36. Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України / Затв. нак. Держжитлокомунгоспу України 29.07.1994 р. № 70. – К., 1995. – 64 с.
 37. Пушкар В. В. Дизайн квітників : навчальний посібник / В. В. Пушкар, А. Д. Жирнов, О. К. Вільгельм-Швадчак. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 92 с.
 38. Свириденко В. Є. Лісівництво / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок. - К.: Арістей, 2004. - 544 с.
 39. Создание и содержание городских газонов / [З. М. Уразбахтин, К. М. Симонян, М. С. Циркова и др.] ; под ред. З. М. Уразбахтина. – М. : Евролинц, 2004. – 111 с.
 40. Теодоронский В. С. Садово-парковое строительство / В. С. Теодоронский. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2003. – 336 с.
 41. Теодоронский В. С. Садово-парковое строительство и хозяйство / В. С. Теодоронский, А. И. Белый. – М. : Стройиздат, 1989. – 350 с.
 42. Термена Б. К. Лісознавство з основами лісівництва / Б. К. Термена. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. - 159 с.
 43. Тихоненко Д. Г. Ґрунтознавство / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов. – Київ: Вища освіта, 2005. – 703 с.
 44. Цурик Є.І. Лісознавство: Екологія, ріст і розвиток лісу / Є.І. Цурик. - Львів: НЛТУ України, 2011. -Т. 2. -296 с.
 45. Шовган А. Д. Голонасінні. Практикум з дендрології: Навчальний посібник. - Львів: УкрДЛТУ, 2002.- 122 с.
 46. Шовган А. Д. Дендрологія: Навчальний посібник. - Львів: УкрДЛТУ, 2001.-152 с.