ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ВСТУПІ НА БАКАЛАВРАТ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 206 «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

 1. Предмет та методи ботаніки. Історія розвитку ботанічної науки.
 2. Будова рослинної клітини. Будова і функції органел: гіалоплазма, немембранні органели (мікротрубочки, мікрофіламенти, рибосоми); одномембранні органели: вакуоля (клітинний сік, тургор, плазмоліз), лізосоми, сферосоми, плазмалема; двомембранні органели: пластиди (хлоропласти, хромопласти, лейкопласти; ядро (будова, функції); мітохондрії (будова, функції). Запасні речовини і кінцеві продукти обміну.
 3. Тканинна будова рослинного організму: меристеми (протодерма, прокамбій, основна меристема, камбій, фелоген, перицикл, раневі); покривні (епідерма, ризодерма, перидерма, кірка), секреторні, механічні (коленхіма, склеренхіма), провідні тканини (ксилема, флоема). Їх будова і функції, розташування в тілі рослини.
 4. Корінь. Функції, властивості, анатомічна та морфологічна будова, видозміни.
 5. Пагін. Функції, властивості, анатомічна та морфологічна будова, видозміни.
 6. Брунька. Морфолого-анатомічна будова. Класифікації бруньок. Функції та властивості. Видозміни.
 7. Листок. Функції та властивості. Анатомічна будова листка. Морфологічна будова листка. Прості і складні листки. Видозміни.
 8. Стебло. Функції та властивості. Морфологічна будова стебла. Первинна та вторинна будова стебла.
 9. Квітка. Будова і функції. Одностатеві та двостатеві квітки. Однодомні та дводомні рослини. Проста та подвійна оцвітина. Андроцей. Гінецей. Подвійне запліднення.
 10. Суцвіття: біологічне значення та класифікації.
 11. Плід: біологічне значення та класифікації.
 12. Насіння. Морфологія та анатомія. Біологічне значення насінного розмноження.
 13. Характерні риси представників родин: Маршанцієві, Політрихові, Плаунові, Хвощові, Щитникові, Соснові, Гінкгові, Кипарисові, Тисові, Розові, Капустяні (Хрестоцвіті), Айстрові (Складноцвіті), Пасльонові, Магнолієві, Лататтєві, Бобові, Маслинові, Мальвові, Вербові, Букові, Селерові (Зонтичні), Жовтецеві, Шорстколисті, Губоцвіті, Сапіндові, Гарбузові, Осокові, Тонконогові, Зозулинцеві, Лілійні.
 14. Предмет та методи дендрології.
 15. Основні етапи розвитку дендрології.
 16. Критерії деревних рослин (дерева, кущі, кущики, напівкущі, напівкущики, ліани).
 17. Життєві форми дерев’янистих рослин за І.Г. Серебряковим.
 18. Морфологія, функцій і декоративні якості вегетативних органів деревних рослин: корінь, брунька, листок, стебло, пагін. Способи галуження і наростання. Форми крони. Вплив абіотичних факторів на формування крони.
 19. Анатомічна будова вегетативних органів деревних рослин. Особливості серцевини, деревини, кори.
 20. Довговічність деревних рослин. Групи довговічності. Групи росту деревних рослин. Поділ рослин на групи за розміром.
 21. Морфологія, функцій і декоративні якості генеративних органів деревних рослин. Морфологія квітки. Декоративні якості квіток. Будова, форма, розміри, колір, аромат квіток і суцвіття як елементи декоративності рослин. Терміни та тривалість квітування декоративних рослин. Декоративні якості плодів. Розміри, форма, колір шишок і плодів як декоративні якості рослин.
 22. Ріст і розвиток деревних рослин. Основні періоди онтогенезу деревних рослин. Фенологічні фази. Поняття про фенологічну групу рослин.
 23. Поняття про екологічні властивості деревних рослин. Екологічні групи рослин за відношенням до умов освітлення, зволоження грунту і повітря, родючості грунту, температури повітря.
 24. Поняття про вид. Внутрішньовидова мінливість рослин. Внутрішньовидові систематичні одиниці.
 25. Поняття про ареал. Типи ареалів. Рослини-космополіти. Екологічна амплітуда виду. Природні та штучні ареали.
 26. Філогенетична система голонасінних, і покритонасінних деревних рослин. Характерні особливості голонасінних і покритонасінних.
 27. Асортимент деревних рослин Лісостепу, Полісся, Степу.
 28. Декоративні форми хвойних порід. Соснові, Гінкгові, Кипарисові, Тисові.
 29. Декоративні форми листяних видів. Розові, Магнолієві, Хвилівникові, Бобові, Маслинові, Мальвові, Вербові, Березові, Букові, Жовтецеві, Сапіндові, Барбарисові, Анакардієві, Лимонникові, Тутові, Платанові, Рутові, Самшитові, Бруслинові, Крушинові, Горіхові, Маслинкові, Фісташкові, Аґрусові, Деренові, Бігнонієві, Виноградні, Гортензієві, Адоксові, Жимолостеві, Вересові, Деренові, Самшитові, Лимонникові, В’язові.
 30. Екологія як наука. Предмет та об’єкт вивчення екології.
 31. Класифікація живих організмів по відношенню до абіотичних факторів.
 32. Міжвидові взаємодії. Види та приклади.
 33. Закон толерантності Шелфорда або межі витривалості організмів.
 34. Поняття екологічної ніші виду.
 35. Основні поняття популяційної екології
 36. Визначення терміну «екосистема». Класифікація екосистем
 37. Трофічні мережі екосистем. Піраміди біомаси, чисельності та енергії
 38. Динаміка екосистем. Поняття сукцесії
 39. Глобальні екологічні проблеми

 Список літератури, що рекомендовано для підготовки

 1. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму / І.В. Гончаренко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 200 с. 
 2. Григора І.М. Курс загальної ботаніки: Підручник / І.М. Григора, І.М Алейніков, В.І. Лушпа. – К. : Фітосоціоцентр, 2003. – 500 с. Доступно за посиланням: https://www.twirpx.com/file/621205/
 3. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева й кущі. Голонасінні: Довідник / М.А. Кохно, В.І. Гордієнко, Г.С. Захаренко та ін.; за ред. М.А. Кохна, С.І. Кузнецова; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – К.: Вища школа, 2001. – 207 с. Режим доступу: https://my.b-ok.as/book/2844768/f3c04f
 4. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина І. Довідник / М.А. Кохно, Л.І. Пархоменко, А.У. Зарубенко та ін.; за ред. М.А. Кохна. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010737.
 5. Загальна екологія (Online курс лекцій) [Електронний ресурс]. – URL: https://ecologyknu.wixsite.com/ecologymanual (дата звернення 19.03.21).
 6. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О. Є. Пахомова; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2014. — 666 с. - URL: https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-f/6005047971.pdf (дата звернення 19.03.21).
 7. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 199 с.
 8. Новіков А. Сучасна систематика рослин. Загальні питання Навчальний посібник. / А. Новіков, Б. Барабаш-Красни. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 686 с. Доступно за посиланням: https://www.studmed.ru/nov-kov-a-barabash-krasni-b-suchasna-sistematika-roslin-zagaln-pitannya_e41ebb45090.html
 9. Одум Ю. Экология: в 2 т. / Ю. Одум. – М. : Мир, 1986. – Т. 1. – 328 с. – Т.2. – 376 с.