Наукова робота

кафедри лісового та садово-паркового господарства

Згідно із внутрішнім розподілом напрямів наукових досліджень кафедри лісового та садово-паркового господарства з 11 липня 2016 р. наукова робота проводиться у лабораторії моніторингу лісових та садово-паркових об’єктів. Вона розташована у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на третьому поверсі корпусу БМК в ауд. 305-2 та 305-1/1. Лабораторія укомплектована сучасним обладнанням, інструментарієм та інформаційно-довідниковою літературою. Діяльність лабораторії регламентовано розробленим та затвердженим «Положення про про навчально-дослідну лабораторію моніторингу лісових та садово-паркових об’єктів». Завідувач лабораторією – Бабенко Віра Володимирівна, має повну вищу фахову освіту за спеціальністю «магістр лісового господарства».

Основними завданнями Лабораторії є:

  1. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт Університету та згідно з договорами Університету з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт.
  2. Проведення практичних та лабораторних занять для студентів спеціальності «Садово-паркове господарство», з дисциплін: екологія, фізіологія рослин, генетика, ботаніка, ґрунтознавство, метеорологія, лісова кліматологія, лісознавство, лісова інженерна гідрологія, фітопатологія, ентомологія, зоологія, екологічні проблеми лісового та садово-паркового господарства.
  3. Довгострокові систематичні спостереження за станом лісових та садово-паркових об’єктів, для одержання повної, об’єктивної та своєчасної інформації щодо його поточних змін.
  4. Виявлення та оцінка факторів (природних і антропогенних), які впливають на стан об’єктів, визначення закономірностей їх сталого функціонування і прогнозування їх динаміки.
  5. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

Впродовж 2016 року на базі лабораторії співробітниками кафедри виконано науково-дослідну роботу на тему : «Оцінити сучасний стан дендрологічної частини лісового фонду Володимирівського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» та розробити рекомендації щодо її розвитку» (госпдоговірна тема № 2854/16). Керівником теми призначено доцента, к.с.-г.н. Ляліна О.І. До складу виконавців увійшли доценти, к.с.-г.н. Ткач. Л.І. та Мусієнко С.І., зав. лаб. моніторингу лісових та с.-п. об’єктів Бабенко В.В. З числа студентів до виконання роботи залучена студентка 2016-1 групи спец. 206 «Садово-паркове господарство» факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва Бабенко А.В.

 

Список наукових праць, опублікованих у 2016-2017 роках

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу та база даних Том, номер (випуск) перша-остання сторінки роботи Всього обліково-видавничих аркушів
Тези доповідей
1 Ткач Л.І, Бондар О.Б. Типологічне різноманіття лісів водозбору річки Вовча Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету С. 12 – 14. 0,19
2 Ткач Л.І, Бондар О.Б. Типологічний аналіз лісів водозбору річки Супій Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных работ IX Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург–Астана–Киев–Вена) С . 42 – 45 0,25
3 ТкачЛ.І, БондарО.Б. ЛісінаІ.С. Видове різноманіття та типологічна характеристика лісів водозбору річки Трубіж Матеріали конференції присвяченої 95-річному ювілею Луганського національного університету С. 14-16 0,19
4 Тарнопільська О.М. Вплив лісогосподарських заходів на процеси відтворення природних соснових лісів північного степу Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету С. 9–11. 0,19
5 Лялін О.І., Чагаровський Р.Л. Особливості лісовідновлення у ДП «Жовтневе ЛГ» Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва С.101-102 0,19
6

Ткач В.П,

Лялін О.І.,

Мусієнко С.І.,

Ткач Л.І.,

Бабенко В.В.

Перспективи використання інтродуцентів для поліпшення видового різноманіття міських лісів Всеукраїнська науково-технічна конференція «Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації» Подана до друку 0,19
Статті у міжнародній наукометричній базі даних
1 Ткач В.П., Кобець О.В Типологічна та просторова структура штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву та їх відновлення

Збірник «Лісівництво і агролісомеліорація»

(WorldCat)

Вип. 128. (подана до друку), 12 с. 0,75
2 Ткач Л.І, Бондар О.Б. Аналіз типів лісорослинних умов та біорізноманіття лісів водозбору річки Сіверський Донець

Вісник Уманського НУС

(Ulrich's Periodicals Directory)

Вип. 1. – С. 88 – 94 0,38
3

Ткач Л.І, Бондар О.Б.

Коротнєва П.А.

Типологічна структура лісів водозбору річки Оріль

Науковий журнал «Молодий вчений»

(Index Copernicus)

№ 4.

С. 228 – 232.

0,25
4

Ткач Л.І, Бондар О.Б.

Солодовник В.А.

Типологічна структура та біорізноманіття лісів малих водозборів річки Ворскла

Науковий вісник НУБіПУ

(Google Scholar)

Вип. 238. – Ч.1.

С. 56–65

0,56
5 Ткач Л.І, Бондар О.Б. Типологічне різноманіття лісів водозборів річки Псел

Науковий вісник НЛТУ України

(Index Copernicus)

Вип. 26.5 С. 153 – 161. 0,5
6

БондарО.Б.

ТкачЛ.І, МусієнкоС.І.

Роль лісів та групування типів лісу на водозборах рік

Науковий журнал «Молодий вчений»

(Index Copernicus)

№11 (подана до друку) 0,62.
7 Ткач Л.І., Біла Ю.М. Захисне лісорозведення в агрорландшафтах південно-східної частини Байрачного степу

Науковий вісник НЛТУ України

(Index Copernicus)

Вип. 26.3

С. 15-21

0,38
8 Лялін О.І. Ріст та маса однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених у контейнерах з різним складом субстрату

Науковий вісник НЛТУ України

(Index Copernicus)

Вип. 26.1

С. 145-151

0,44
9

Чигринець В.П.,

Румянцев М.Г.,

Солодовник В.А.,

Букша М.І.

Особливості формування та відновлення дубових лісостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу

Науковий вісник НЛТУ України

(Index Copernicus)

Вип. 26.5

С. 177-182

0,25
10

Румянцев М.Г.,

Чигринець В.П.,

Солодовник В.А.,

Луначевський Л.С.,

Кобець О.В.

Особливості формування і відтворення природних лісостанів дуба звичайного в умовах Північного Сходу України

Збірник «Лісівництво і агролісомеліорація»

(WorldCat)

Вип. 128

(подана до друку), 11 с

0,69
11

Назаренко В.В.,

Бабенко В.В.

Дослідження ходу росту соснових деревостанів Скрипаївського лісництва

Науковий вісник НЛТУ України

(Index Copernicus)

Вип. 26.1

С. 105-110

0,25
12

Булат А. Г.,

Лялін О.І.,

Дядечко Л. В.

Особливості росту та розвитку верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в учбово-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В. В. Докучаєва Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Вип. № 2. Серія «Ґрунто­знавство, агрохімія, землероб­ство, лісове господар­ство» С.162-170. 0,46
13

Бондар О.Б.,
Ткач Л.І.,
Лісіна І.С.,
Колєнкіна М.С.,
Мусієнко С.І.

Лісівничо-екологічний аналіз насаджень Populus alba та Populus nigra на ріках Лівобережного Лісостепу України

Ukrainian Journal of Ecology

(Web of Science)

Вип. 7 – Ч.1.

С. 84–91

Статті у зарубіжних виданнях
14

Ткач В. П., Роговой В.И.,

Швец Ю. П.

Закономерности формирования подроста в букових лесах горного Крыма Лесохозяйственная информация : электрон. сетевой журнал

No 2

С. 5–10.

6 с.
15

Ткач Л.И.,
Бондарь А.Б, Солодовник В.А.

Типологическая структура лесов водосбора реки Ворсклы Труды БГТУ Минск

Вып 2. (183).

С. 74 – 78.

4 с.